Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Oss is een robuuste gemeente, waar het goed wonen en werken is. Een gemeente van ondernemerschap, samen de schouders eronder, waarin iedereen mee moet kunnen doen. Dat Oss willen we behouden voor komende generaties. Onze keuzes moeten toekomstbestendig zijn. Dat betekent koers houden op het ingezette beleid met extra aandacht voor verduurzaming. Tegelijkertijd willen we inspelen op verandering, kansen benutten, goede initiatieven ondersteunen en onderzoeken wat nog beter werkt. We maken dus ruimte voor experiment en vernieuwing. We willen onze inwoners daar zo goed mogelijk bij betrekken.

We maken de transformatie in zorg en welzijn mogelijk. Mensen die ondersteuning nodig hebben krijgen dit in een vorm die aansluit op de eigen mogelijkheden en behoefte. Maatwerk is daarbij de norm. We zoeken actief naar nieuwe innovatieve vormen van zorg en welzijn, door de grenzen van regelingen heen. We blijven inzetten op het voorkomen van zorgvragen, met name voor de doelgroep jeugdigen.

Voldoende werkgelegenheid is een belangrijke basis voor een bloeiende gemeenschap waarin inwoners actief hun leven kunnen vormgeven. Iedereen doet mee naar vermogen. We ondersteunen kwetsbare mensen daarbij. Ook hier is maatwerk de norm. We investeren in vernieuwing en verbetering in het onderwijs en in een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

We zetten structureel in op een sterke en innoverende Osse economie waar nieuw ondernemerschap tot bloei komt. We koesteren en stimuleren de samenwerking tussen het Osse bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Vooral waar die gericht is op werkgelegenheid en innovatie in onze speerpuntsectoren als de maakindustrie, de logistiek en de life sciences. Dat doen we niet alleen lokaal, maar vooral ook in regionaal verband.

Oss is een mooie, aantrekkelijke gemeente. Dat moet zo blijven. We blijven inzetten op de versterking van het stadshart van Oss, met een breed programma dat gaat over evenementen, een aantrekkelijke openbare ruimte, goede bereikbaarheid en bovenal door nieuwe functies en innovatieve concepten in het stadshart te brengen. We sluiten bij voorkeur aan op initiatieven die partijen in en rond het centrum zelf nemen, onder meer met investeringsmiddelen.

We zijn trots op onze mooie en levendige wijken en dorpen. En op hun inwoners, tussen wie we ontmoeting blijven stimuleren en faciliteren. We gaan aan de slag met een robuust investeringsprogramma in laagdrempelige voorzieningen op het gebied van ontmoeten, cultuur en sport. Via gebiedsbudgetten zijn we beter in staat om op basis van co-creatie samen met de inwoners door te pakken op de uitkomsten uit de Voorzieningenkaarten.

Een toekomstbestendige gemeente is een duurzame gemeente. We willen concrete stappen zetten om onze leefomgeving te verduurzamen. Het energievraagstuk en het klimaat, de grote veranderingen in de agrarische sector en het omgaan met afval vragen om duurzame oplossingen. Meer biodiversiteit, meer duurzame energie opwekken, energie besparen en werken aan een hogere waterveiligheid zijn voorbeelden.

Daarom kiezen we in deze kadernota voor continuïteit van onze inzet voor de belangrijkste speerpunten, voor pragmatische oplossingen als kansen zich aandienen, voor een stevige samenwerking tussen bedrijven, inwoners en instellingen en voor meer ruimte voor vernieuwing en experiment. Om op die manier de dingen te doen die echt waarde toevoegen voor onze inwoners.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De burgemeester,

De secretaris,

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

drs. M.J.H. van Schaijk