Leeswijzer

De kadernota bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg.

Aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de koers voor de komende periode zal zijn.

Thema’s

Voorafgaand aan de uitwerking per programma hebben we 2 overkoepelende thema’s opgenomen: kracht van de samenleving en (regionale) samenwerking en netwerken. Deze thema’s zijn een belangrijke rode draad in het coalitieakkoord. Ze zijn voor alle programma’s van grote invloed op onze werkwijze.

Programma’s

Per programma geven we aan wat het college de komende periode wil bereiken. Daarna geven we aan wat de komende periode de belangrijkste speerpunten zijn. In de programmabegroting werken we dit verder uit. Tenslotte benoemen we indicatoren die we gebruiken om effecten en prestaties te meten. Een deel daarvan stond al in de programmabegroting 2016-2019. Een deel hebben we nieuw toegevoegd naar aanleiding van een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording, de administratieve regels voor gemeenten. Alle gemeenten moeten voortaan een aantal verplichte indicatoren in hun begroting en jaarverslag opnemen. We hebben niet overal een streefwaarde ingevuld. Richting de programmabegroting kijken we op welke manier we hier invulling aan geven.

Financiële positie

In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële positie van de gemeente op hoofdlijnen.

Financiële vertaling ambities

In dit hoofdstuk hebben we een globale financiële vertaling gemaakt van de ambities zoals deze in de kadernota zijn opgenomen. Het gaat hierbij om een vertaling van de extra impulsen die het college binnen de thema’s/programma’s wil geven.

Bijlage 1. Uitkomsten meicirculaire 2016

In deze bijlage geven we een uitgebreide toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2016. De samenvatting staat in het hoofdstuk over de financiële positie.

Bijlage 2. Overzicht algemene vrije reserve

In deze bijlage geven we een overzicht van het verloop van de algemene vrije reserve.

Bijlage 3. Overzicht vrije bestemmingsreserves

In deze bijlage lichten we de belangrijkste vrije bestemmingsreserves toe.