3. Overzicht vrije bestemmingsreserves

In deze bijlage geven we een overzicht van de belangrijkste vrije bestemmingsreserves. We geven inzicht in de omvang ervan en lichten toe waar ze voor bedoeld zijn.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand
1-1-2016

Toelichting

Bestemmingsreserves

Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte (IUP)

5.625

Bestemd voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte (IUP-projecten).

Quick wins binnenhavens

3.714

Aankoop en opnieuw uitgifte van grond voor uitbreiding van de Osse Overslag Centrale.

Ruimtelijk-fysieke gebiedsontwikkeling

1.236

Investeringen voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Onderhoud onderwijs

777

Gevormd voor aanpassingen van onderwijshuisvesting.

Economie

948

Voor het aanjagen van projecten op sociaal-economisch terrein en de infrastructuur van Oss.

Mobiliteit

1.517

Treffen van mobiliteitsmaatregelen op basis van het investeringsprogramma mobiliteit (MIPMO).

Openbare verlichting

1.214

Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van alle lichtmasten en armaturen voor de komende planperiode (4 jaar).

Hervormingen cultuur

750

Frictiekosten in verband met de verzelfstandiging van Museum Jan Cunen/Stadsarchief en de Groene Engel.

Bouwkundige aanpassingen MJC/ Stadsarchief

665

Ter dekking van de bouwkundige aanpassingen bij Museum Jan Cunen.

Verzelfstandiging MJC/Stadsarchief

180

Afdekking van de frictiekosten in het kader van de verzelfstandiging van het museum en het Stadsarchief.

Herschikking buitensport

297

Frictiebudget voor clusteringskosten.

Integraal Voorzieningenbeleid

1.429

Voor de realisatie van de IVB-doelstellingen.

Bodemsaneringen

811

Voor bodemonderzoek en bodemsaneringsprojecten.

Verkeersregelinstallaties

1.090

Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van verkeersregelinstallaties voor de komende planperiode.

Geluid

628

Het verminderen van geluidsoverlast en het oplossen van knelpunten op het terrein van geluidshinder.

Woninggebonden subsidies

693

Reserve voor volkshuisvesting/ duurzaamheidsleningen.

Groenfonds landelijk gebied

630

Gericht op de versterking van het buitengebied.

Wonen, welzijn en zorg

470

Voor vernieuwingen (transformatie) in het domein van wonen, welzijn en zorg.

De Hille knelpunten

250

Oplossen van knelpunten.

Egalisatiereserves/afdekken van risico’s

Risico’s Heesch-West

2.742

Ter dekking van de ontwikkeling van regionaal industrieterrein Heesch-West.

Egalisatie renteomslag

1.763

Opvangen van renteschommelingen.

Doelmatigheid

2.151

Afdekken van fricties in het kader van personele bezuinigingen.

Kosten en risico’s herindeling Maasdonk

1.731

Afdekken van mogelijke tekorten door de herindeling.

Egalisatie automatisering

1.183

Egaliseren van kosten van automatisering.

Beheerkosten startersleningen

1.438

De reserve is gevormd voor de dekking van de beheerkosten en risico’s van de startersleningen.

Parkeren

1.201

Opvangen van fluctuaties in de opbrengsten van betaald parkeren.

Planeconomische risico’s grondbedrijf

1.305

Afdekken van risico's.

Egalisatie rioolbeheer

981

Voor egalisatie van de kosten en tarieven van riolering.

Overige bestemmingsreserves

Diverse reserves

2.381

Totaal

39.800