2. Overzicht algemene vrije reserve

bedragen x € 1.000

Jaar

Saldo 1 januari

Rente bijschrijven

Storting

Onttrekking

Saldo 31 december

2016

19.564

284

2.234

3.766

18.315

2017

18.315

366

500

185

18.996

2018

18.996

380

100

0

19.476

2019

19.476

390

0

0

19.866

Per 1 januari 2016 wordt 1,45% rente toegevoegd. Vanaf 2017 wordt dit percentage 2%. Dit in verband met aanpassing van de BBV voorschriften.

2016

De storting van € 2.234.000 bestaat uit:

  • Saldobestemming jaarrekening 2015: € 389.000
  • Risico's en onzekerheden PGB kosten sociale verzekeringsbank 2015: € 2.281.000
  • Gefaseerde terugstorting vanuit reserve risico’s Maasdonk: € 971.000 (programmabegroting 2016-2019 en eerste financiële tussenrapportage 2016).
  • Een onttrekking van € 1.409.000 voor het verwacht tekort van 2016 conform de besluitvorming over de programmabegroting 2014-2017. Dit is inclusief de raadsmotie om € 20.000 extra uit te trekken voor Buurtwerkt.

In 2016 zijn onttrekkingen uit de algemene reserve begroot voor een totaalbedrag van € 3.166.000. Deze bestaan uit:

  • Centrumontwikkeling: € 1,5 miljoen
  • Eerste fase ontwikkeling windpark: € 360.000
  • Afboeken boekwaarde sheddakencomplex: € 706.000
  • Afwikkeling risico's en onzekerheden sociale verzekeringsbank: € 1.200.000 (onzeker)

2017

De storting van € 500.000 is de gefaseerde terugstorting vanuit reserve risico’s Maasdonk.

2018

Dit is de gefaseerde terugstorting vanuit reserve risico’s Maasdonk voor een bedrag van € 100.000.

2019

In dit jaar zijn geen aanvullende stortingen of onttrekkingen geraamd.