Samenvatting

In dit hoofdstuk geven we een samenvatting van de uitkomsten van deze rapportage.

Saldo financiële tussenrapportage

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Saldo programmabegroting 2016-2019

-234

-267

-250

-66

-66

3O-ontwikkelingen

582

199

182

50

133

Budgettair neutrale wijzigingen

0

0

0

0

0

Overige ontwikkelingen

0

0

0

0

0

Totaalsaldo

348

-68

-69

-16

67

Het startpunt van deze rapportage is een positief saldo van de programmabegroting 2016-2019. Door de 3O-ontwikkelingen die we nu signaleren verwachten we in 2016 en vanaf 2020 tekorten, in 2016 € 348.000 en vanaf 2020 € 67.000. De tussenliggende jaren blijven positief.

Richting de programmabegroting betekent dat een opgave om de tekorten op te lossen. Bij de programmabegroting actualiseren we ons financiële beeld, hebben we meer inzicht in de ontwikkelingen die we in de kadernota signaleren en hebben we de uitkomsten van de meicirculaire, die vaak veel invloed op onze financiële positie heeft.