3O-ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de 3O-ontwikkelingen.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1. Zorg en welzijn

-100

-192

-192

-192

-192

Innovatie zorg en welzijn

0

0

0

0

0

We willen nieuwe initiatieven voor wonen, welzijn en zorg stimuleren. Hiervoor stellen we in 2016 en 2017 € 300.000 per jaar beschikbaar via de subsidieregeling Oss Innoveert. We betalen dat als volgt: in 2016 € 150.000 uit het beschikbare budget voor innovatie en € 150.000 uit de reserve wonen, welzijn en zorg. In 2017 halen we € 300.000 uit dezelfde reserve. We hebben dus geen extra budget nodig. We vinden het belangrijk dat mensen zo lang en goed mogelijk thuis wonen en dat iedereen in de wijken en buurten meedoet. Door de veranderingen in de Wmo en de Jeugdwet is het aanbod van zorg en welzijn niet altijd passend meer. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen. We dagen inwoners, zorgaanbieders en sociale ondernemers uit met plannen te komen.

Projecten Wmo

-28

-52

-52

-52

-52

We stoppen in 2016 met het project De Ontmoeting en in 2017 met het project Dementieconsulent. Daardoor hebben we dit jaar € 28.000 lagere kosten en vanaf 2017 € 52.000. Dit waren tijdelijke projecten in het kader van beleidsontwikkeling Wmo. De instellingen die deze projecten uitvoeren hebben de taken in hun reguliere werkzaamheden opgenomen of organiseren dat in 2016.

Huishoudelijke hulp toelage

PM

We houden in 2016 mogelijk geld over van het budget voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Omdat we dat nog niet zeker weten hebben we een PM-post opgenomen. Het geld dat we hier in 2016 voor krijgen verwachten we grotendeels uit te geven. Als we iets over houden is dat restantbudget uit 2015 dat we naar 2016 overgeheveld hebben. We mogen zelf bepalen hoe we dit restant besteden aan vernieuwing in de Wmo. Het Rijk heeft hier geen regels voor gesteld. In mei/juni overleggen we met de gemeenten waarmee we samenwerken voor de Wmo. We maken dan keuzes over de huishoudelijke hulp in 2017. Dat bepaalt of en hoe we het restantbudget voor HHT uit 2015 uitgeven.

Vrijval stelpost beleidsontwikkeling Wmo

-72

-140

-140

-140

-140

Het restantbedrag in de algemene stelpost 'beleidsontwikkeling Wmo' kan vrijvallen. In 2016 gaat het om € 72.000, vanaf 2017 om € 140.000. Deze stelpost is in 2006/2007 gevormd bij de invoering van de 'oude' Wmo. Uit deze post betalen we jaarlijks tijdelijke projecten. In 2016 is dat onder andere het project Digisterker. Dit is een project om mensen te helpen meer digitaal vaardig te worden. De stelpost is niet meer nodig omdat er binnen de nieuwe budgetten voor het sociaal domein genoeg ruimte is om projecten te betalen.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

0

0

0

0

0

Ontwikkeling aantal bijstandsgerechtigden

PM

We verwachten in 2016 € 1 miljoen aan extra kosten voor uitkeringen. We krijgen hier van het Rijk extra geld voor, maar we weten nog niet hoeveel. Het kan zijn dat we geld tekort komen. Daarom hebben we een PM-post opgenomen. We hopen dat we hier in de meicirculaire duidelijkheid over krijgen. In het eerste kwartaal van 2016 is het aantal mensen met een uitkering sterk gestegen. Als deze trend doorzet verwachten we voor heel 2016 een stijging van 10%. We gingen eerst uit van 3%. De extra stijging heeft te maken met reguliere doelgroepen en vergunninghouders. Door deze ontwikkeling nemen de uitvoeringskosten ook toe. Hiervoor hebben we in programma 9 een 3O-ontwikkeling opgenomen.

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

-10

-10

-10

-10

-10

Verzelfstandiging Museum Jan Cunen

0

0

0

0

0

We hebben in 2016 € 70.000 nodig om het beheer van de collectie van Museum Jan Cunen op orde te brengen. We betalen dit uit de reserve verzelfstandiging Museum Jan Cunen. We hebben dus geen extra budget nodig. Daarnaast hebben we € 65.000 over van het budget voor de aanpassing van het depot. Dit bedrag zit in de reserve frictiekosten Museum Jan Cunen/Stadsarchief. We halen dat uit deze reserve en storten het in de reserve bouwkundige aanpassingen Museum Jan Cunen. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect. We voeren de verzelfstandiging en verbouwing van het museum binnen het beschikbare budget uit.

Herschikking reserve buitensport

0

0

0

0

0

We hevelen het bedrag van € 297.000 in de reserve herschikking buitensport over naar de reserve Integraal Voorzieningenbeleid. Dan zitten alle middelen voor buitensport in dezelfde reserve. In de programmabegroting 2016-2019 hebben we namelijk het overschot in de onderhoudsvoorziening voor sportterreinen in de reserve Integraal Voorzieningenbeleid gestort.

Kunstgrasvelden Talentencampus

0

0

0

0

0

De afschrijvingskosten van de toplaag van de kunstgrasvelden bij de Talentencampus stijgen. Het gaat om € 19.000 in 2016, € 18.000 in 2017, € 16.000 in 2018, € 14.000 in 2019 en € 12.000 vanaf 2020. De hogere kosten betalen we uit de reserve kunstgrasveld Talentencampus. We hebben dus geen extra budget nodig. De kosten zijn gestegen omdat de afschrijvingstermijn is aangepast van 25 jaar naar 12 jaar.

Combinatiefuncties

-10

-10

-10

-10

-10

We verlagen het budget voor de combinatiefuncties vanaf 2016 met € 10.000. De kosten waren te hoog geraamd.

Programma 4. Veiligheid

0

1

-16

-148

-65

Veiligheidsregio Brabant-Noord

0

1

-16

-148

-65

Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio daalt: in 2018 met € 16.000, in 2019 met € 148.000 en vanaf 2020 met € 65.000. Dit is een combinatie van 2 aanpassingen:

  • Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten de verdeelsleutel aan te passen. Voor Oss stijgen de kosten. In de programmabegroting 2016 hadden we hier al rekening mee gehouden. De overgangstermijn voor deze hogere bijdrage is langer geworden. Hierdoor zijn onze kosten de komende jaren lager.
  • Tegenover dit voordeel staat een nadeel: de kosten van de Veiligheidsregio stijgen, onder andere door extra huisvestingskosten en een aanpassing van de uitkering van het Rijk. Ons aandeel hierin is ongeveer € 100.000.

Het voordeel is groter dan het nadeel, dus per saldo stijgt onze bijdrage aan de Veiligheidsregio de komende jaren minder sterk dan we eerst verwacht hadden.

Aanpassen brandweerkazerne Megen

0

0

0

0

0

We geven in 2016 € 110.000 uit aan bouwkundige aanpassingen bij de brandweerkazerne in Megen. Het gaat vooral om aanpassingen van het sanitair op basis van de Arbowet. We betalen deze kosten uit de reserve knelpunten brandweerkazernes. We hebben dus geen extra budget nodig.

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

365

365

365

365

365

Restant IUP-projecten 2015

0

0

0

0

0

We voegen in 2016 voor € 5,9 miljoen aan IUP-projecten aan de begroting toe. Het gaat om de projecten Zevenbergseweg, Nieuwe Hescheweg, asfaltonderhoud gebieden, fietspad Heesterseweg, vervanging verkeersregelinstallaties Dr. Saal van Zwanenbergsingel en projecten voor het aanbrengen van LED-verlichting. Deze projecten betalen we uit de reserves integraal uitvoeringsprogramma, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, en kosten en risico's herindeling Maasdonk. Per saldo hebben we dus geen extra budget nodig. Het gaat om projecten die langer dan een jaar duren (zoals Zevenbergseweg) en om projecten die vanuit 2015 zijn doorgeschoven naar 2016. Dit laatste kan het gevolg zijn van een langere voorbereidingstijd door inspraak of het aanvragen van subsidies (bijvoorbeeld Heesterseweg).

Onderhoudskosten N329

365

365

365

365

365

De jaarlijkse onderhoudskosten van de N329 stijgen vanaf 2016 met € 365.000. Dat heeft een aantal oorzaken:

  • Bij de uitvoering van het project zijn innovatieve maatregelen toegevoegd.
  • Er zijn 2 extra verkeersregelinstallaties geplaatst.
  • Bij een aantal onderdelen is een hogere kwaliteit gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland was.
  • Er zijn extra werkzaamheden uitgevoerd.
  • Sinds de start van het project zijn de kosten niet aangepast voor inflatie.

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

0

0

0

0

0

Geluidsmaatregelen Eikenboomgaard

0

0

0

0

0

We geven in 2016 € 23.000 uit om het project geluidsmaatregelen Eikenboomgaard af te ronden. Dit bedrag halen we uit de reserve geluid. We hebben dus geen extra budget nodig. Het project is in het najaar van 2015 gestart. Toen hebben we € 12.000 uitgegeven.

Uitvoeringsprogramma reconstructie 2016

0

0

0

0

0

In 2016 besteden we € 905.000 aan het uitvoeringsprogramma reconstructie. Belangrijke projecten hieruit zijn: doorstroom Lithse Ham (€ 150.000), de Maashorst (€ 100.000), ecologisch bermbeheer (€ 90.000), natuur in de Stad (€ 76.000), meer Maashorst (€ 100.000), STIKA (€ 50.000) en alternatief natuurbrug (€ 100.000). In de begroting hadden we al een budget van € 310.000 voor deze projecten. Het restant van € 595.000 halen we uit de reserve groenfonds landelijk gebied. We hebben dus geen extra budget nodig.

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

103

0

0

0

0

Opknappen woning Potgieterstraat

0

0

0

0

0

We gaan in 2016 een woning aan de Potgieterstraat opknappen en er een nul-op-de-meter woning van maken. De kosten schatten we op € 81.500. We betalen dat uit de reserve volkshuisvesting. We hebben dus geen extra budget nodig. We hebben de woning vorig jaar gekocht. Door de woning op te knappen zorgen we voor een verbetering van het straatbeeld.

Omgevingswet

50

0

0

0

0

In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet brengt intern en extern grote veranderingen met zich mee. Daarom starten we dit jaar al met de voorbereiding. Dat kost € 50.000. Dit bedrag is nodig voor informatie, communicatie en bewustwording.

Voorziening geldlening terrein motorcross Nieuw Zevenbergen

53

0

0

0

0

We zetten in 2016 € 52.500 apart in een nieuwe voorziening geldlening Nieuw Zevenbergen. We verstrekken namelijk samen met de gemeenten Landerd en Bernheze een geldlening aan de stichting Samenwerkende Regionale Motorsport Verenigingen (SRMV). Daarmee kan de stichting het circuit Nieuw Zevenbergen opknappen zodat het weer gebruikt kan worden. We lopen een verhoogd risico dat de lening niet terugbetaald wordt. De totale geldlening is € 75.000. Ons aandeel hierin is € 52.500.

Programma 8. Economie en vrije tijd

35

35

35

35

35

Opbrengsten kermissen en markten

35

35

35

35

35

We verlagen de opbrengsten van kermissen en markten vanaf 2016 met € 35.000. Voor kermissen gaat het om € 25.000. Voor markten is het bedrag € 10.000. De pachtopbrengsten van kermissen dalen al een paar jaar. Dat is een landelijke trend. Bij markten verhuren we de laatste jaren minder kramen.

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

190

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Participatiewet

90

PM

PM

PM

PM

We hebben in 2016 een inhuurbudget van € 90.000 nodig voor de uitvoering van de Participatiewet. Het aantal mensen dat hier een beroep op doet stijgt namelijk sterker dan we verwacht hadden (6% in plaats van 3%). Bij de programmabegroting bekijken we of we deze stijging de komende jaren ook verwachten. Daarom hebben we vanaf 2017 een PM-post opgenomen.

Inhuur Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

100

0

0

0

0

We hebben in 2016 € 100.000 extra inhuurkosten voor diverse ontwikkelingen binnen de afdeling Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling. Het gaat om het project windmolens de Geer/Elzenburg, het project Lithse polders en de grotere hoeveelheid principeverzoeken voor het bestemmingsplan buitengebied.

Programma 10. Financiën en belastingen

0

0

0

0

0

Vrijval reserve kosten en risico's herindeling Maasdonk

0

0

0

0

0

We halen in 2016 € 471.000 uit de reserve kosten en risico's herindeling Maasdonk. Dit bedrag storten we terug in de algemene reserve. Per saldo heeft deze wijziging dus geen financieel effect. Bij het besluit over de herindeling hebben we vanuit de algemene reserve € 1,8 miljoen vrijgemaakt voor frictiekosten. Dat was aanvullend op de bijdrage van het Rijk die we voor frictiekosten krijgen. We dachten dat we dit extra geld nodig hadden om verliezen binnen de grondexploitaties op te vangen. Dat blijkt niet zo te zijn. In de programmabegroting 2016 hadden we daarom al € 1,3 miljoen teruggestort in de algemene reserve. Dat doen we nu ook met het resterende bedrag, zodat het totale bedrag weer in de algemene reserve zit.

Totaal 3O - ontwikkelingen

582

199

182

50

133