Budgettair neutrale wijzigingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen per programma. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 50.000 lichten we kort toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

1. Zorg en welzijn

-235

-170

-68

-68

-68

2. Werk, inkomen en onderwijs

-489

-407

-386

-386

-386

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

-39

-12

-136

-136

-136

4. Veiligheid

2

2

2

2

2

5. Mobiliteit en openbare ruimte

174

233

233

233

233

6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

0

0

0

0

0

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

1

1

1

1

1

8. Economie en vrije tijd

0

0

0

0

0

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

1.082

849

849

849

849

10. Financiën en belastingen

-495

-495

-495

-495

-495

Totaal budgettair neutrale wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting wijzigingen boven de € 50.000

  • Per 1 januari 2016 zijn de vier welzijnsorganisaties Aanzet, Vivaan, Mee en RIGOM gefuseerd tot de nieuwe brede welzijnsorganisatie ONS Welzijn. Hierdoor zijn binnen onze begroting financiële verschuivingen nodig (lagere kosten op programma's 2 en 3, hogere kosten op programma 1 € 506.000).
  • Vanaf 2016 is voor een bedrag van € 550.000 omgezet in vaste personele lasten. In 2015 hebben we structureel geld ontvangen om nieuwe taken binnen de Wmo uit te voeren. De personele lasten betalen we uit structureel ontvangen inhuurbudget van € 223.042 en uit nog niet besteed budget voor de AWBZ van € 326.948. We hevelen het geld over van programma 1 naar programma 9.
  • We hevelen het structurele budget voor de intensivering van armoede- en schuldenbeleid over van programma 1 naar programma 2. In de voorjaarsnota 2014 hebben we hier van het Rijk geld voor gekregen. Dit is in eerste instantie in programma 1 opgenomen. De activiteiten die daarvoor gedaan worden vallen echter onder programma 2. Daarom passen we dat aan in de begroting (2016: € 138.000).
  • Het rijk wil sociaaleconomische gezondheidsverschillen terugdringen en heeft daarvoor het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad ontwikkeld. Wij doen daar in de jaren 2016 tot en met 2018 ook aan mee. Het geld dat we hiervoor krijgen hebben we in programma 1 opgenomen (€ 128.000 per jaar). Omdat het SEC hier projecten voor gaat uitvoeren hevelen we het geld over naar programma 3.
  • We zetten binnen de verschillende teams van de afdeling Werk en Inkomen vanaf 2016 voor een bedrag van € 313.000 om in vaste en flexibele formatie. We betalen dit uit bestaande budgetten voor uitvoeringskosten. In de afgelopen programmabegroting hebben we namelijk structureel extra geld beschikbaar gesteld omdat het aantal mensen met een uitkering jaarlijks stijgt. We hevelen het geld over van programma 2 naar programma 9.
  • Door de uitbesteding van de veegwagens zijn de budgetten hiervoor omgezet van interne personele/materiële kosten naar programmakosten (€ 103.000 structureel). Dat betekent dat we het geld overhevelen van programma 9 naar programma 5.
  • Binnen programma 5 geven we in 2016 € 285.000 uit om de riolering in de Koornstraat te vervangen. Dit bedragen halen we uit de voorziening riolering.
  • We onttrekken diverse bedragen (€ 495.000) aan de stelpost loon- en prijscompensatie binnen programma 10. De grootste post hierbinnen is de verhoging van de personele kosten als gevolg van de CAO-ontwikkeling 2015 (€ 266.000). Deze verhoging is in programma 9 opgenomen. Daarnaast vindt er prijscompensatie plaats voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, openbaar groen, IBN e.d..