Overige ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de overige ontwikkelingen.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Organisatie STER/ZLM Toer

50

0

0

0

0

We zijn in 2016 start- en finishplaats van de tweede etappe van de STER/ZLM Toer, een professionele wielerronde. De organisatie daarvan kost € 50.000. We betalen deze kosten uit de post onvoorzien (zie verderop). We hebben dus geen extra budget nodig. 
We doen dit omdat we meer aansprekende sportevenementen willen die Oss op de kaart zetten. Het SEC gaat de etappe organiseren. De totale wielerronde duurt van 15 tot en met 19 juni.

Fietsenstalling Spoorlaan

0

0

0

0

0

We houden de tijdelijke fietsenstalling aan de Spoorlaan in 2016 en 2017 open. De kosten zijn € 120.000 per jaar. Deze kosten betalen we uit de reserve parkeren. We hebben dus geen extra budget nodig. 
Bij de raadsvergadering van de programmabegroting 2016 is een motie aangenomen om deze fietsenstalling langer open te houden. Dat regelen we nu. We betalen de kosten wel op een andere manier. In de motie werd verzocht de kosten uit de fietsnota te betalen. Dat is niet mogelijk. 
We gaan onderzoeken of het haalbaar is een permanente bewaakte fietsenstalling bij het station te realiseren.

Hondenwacht

0

0

0

0

0

De kosten voor de inning van de hondenbelasting dalen vanaf 2016 met € 63.000. Dit voordeel zetten we 
					in om meer onderhoud aan de hondenuitlaatplaatsen te kunnen doen. Dan voldoen we aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

Formatie-uitbreiding afval

0

0

0

0

0

We breiden de formatie van het team afval uit. Het gaat om uitbreiding van applicatiebeheer, administratie, communicatie en educatie. De jaarlijkse kosten zijn € 134.000 in 2016 en 2017 en € 49.000 vanaf 2018. We betalen deze kosten uit de reserve afvalstoffenheffing. We hebben dus geen extra budget nodig. 
Communicatie en educatie over afval zijn belangrijk om gedragsverandering bij inwoners te realiseren. Daarin scoren we nog onvoldoende. Daarnaast blijkt uit benchmarkonderzoek dat onze bezetting op applicatiebeheer en administratie kwetsbaar is. Verder lopen we achter bij het doorvoeren van ict-vernieuwingen. 
De uitbreiding van applicatiebeheer en administratie is voor 2 jaar. De extra formatie voor communicatie en educatie is permanent.

Afboeken boekwaarde sheddaken Bergoss

0

0

0

0

0

De huidige boekwaarde van het sheddakencomplex moet afgeboekt worden. Per saldo betekent dit een extra onttrekking van € 706.000 uit de algemene reserve. We hebben dus geen extra budget nodig. 
De afgelopen maanden hebben we de markt uitgedaagd om met een goed idee te komen voor de invulling van het sheddakencomplex. Dit heeft geleid tot een voorlopige gunning. De nieuwe invulling betekent dat de huidige boekwaarde afgeboekt moet worden. De huidige boekwaarde is € 857.000. In het grondbedrijf is in de reserve planeconomische risico’s al rekening gehouden met een nadeel van € 151.000. Dan resteert er nog een bedrag van € 706.000. Dit onttrekken we aan de algemene reserve.

Inzet post onvoorzien voor STER/ZLM Toer

-50

0

0

0

0

We halen in 2016 € 50.000 uit de post onvoorzien voor de organisatie van de tweede etappe van de STER/ZLM Toer. We hebben dat hiervoor verder toegelicht.

Totaal overige ontwikkelingen

0

0

0

0

0